Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 16.09.2021 

Nimi ja tarkoitus 

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Keskiaikayhdistys ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta hämäläiseen, suomalaiseen ja pohjoismaiseen historialliseen kulttuuriin ja elämäntapaan. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

– järjestää Hämeenlinnassa ja sen ympäristössä eri historiallisiin aikakausiin sovitettuja tapahtumia ja niihin liittyen esitelmiä ja seminaareja sekä musiikki-, laulu-, leikki- ja näytöstilaisuuksia 

– tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ja harjoittaa julkaisutoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää arpajaisia ja varainkeräystä sekä pitää kahvilaliikettä. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole minkäänlaisen voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallistuville eikä yhdistyksen toiminta ole muutenkaan pääasiassa taloudellista. 

Jäsenet 

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yrityksiä, julkisyhteisöjä sekä yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyviä, kulttuuria harrastavia yhteisöjä. Tällaisten yhteisöjen tulee kaikkien olla oikeuskelpoisia. Yhdistyksellä voi lisäksi olla kannattajajäseninä hallituksen hyväksymiä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun tai kertakaikkisen jäsenmaksun, joiden suuruuden päättää syyskokous. Maksut voivat olla eri suuruiset henkilöille ja yhteisöille sekä em. jäsenryhmille. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yhden muistutuksen jälkeen tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen

liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-6 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika. Hallitus nimeää sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa, hallituksen määräämänä päivänä. Kokouskutsu on julkaistava vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kokouksesta on ilmoitettava jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen esityslista 
 4. esitetään vuosikertomus 
 5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille ja 
 7. käsitellään hallituksen valmistelemat muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen esityslista 
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus5§:n perusteella seuraavaksi kalenterivuodeksi 
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet 
 6. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä seuraavaksi kalenterivuodeksi ja 
 7. käsitellään hallituksen valmistelemat muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen käsittelyyn, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tai mikäli 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin on kokous pidettävä viimeistään neljän viikon kuluttua siitä, kun sitä on asianmukaisesti vaadittu. 

Päätökset yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei yhdistyksen säännöissä muuta mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. 

Yhdistyksen hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelimitse tai sähköisesti. 

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Tilikausi ja nimenkirjoitus 

10§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on päätettävä helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on siihen kuuluvine tositteineen ja muine asiakirjoineen jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai taloudenhoitaja kukin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

12§ Yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa, mikäli siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätös vaatii vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistön kokouksessa annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava purkamisesta päättävän kokouksen tahdon mukaisesti kulttuurityötä tukevaan tarkoitukseen.